Modernizacja Gospodarstw Rolnych


Opis rodzaju operacji
Pomoc  jest  udzielana  na  materialne  lub  niematerialne  inwestycje  poprawiające  ogólne  wyniki  (ogólną wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.
Przez  prowadzenie  działalności  w  celach  zarobkowych  rozumie  się  prowadzenie  działalności,  której podstawowym celem  jest  osiągnięcie dochodu. Prowadzenie działalności  w celach naukowo-badawczych nie stanowi prowadzenia działalności w celach zarobkowych.

W ramach tego instrumentu wsparcia mogą być realizowane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały  się  do  poprawy  ogólnych  wyników  gospodarstwa.  Poprzez  poprawę  ogólnych  wyników gospodarstwa  rolnego  rozumie  się  poprawę  konkurencyjności  i  zwiększenie  rentowności  gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Przez  restrukturyzację  rozumie  się  zmiany  w  gospodarstwie,  które  mają  na  celu  poprawę  jego konkurencyjności  i  zwiększenie  jego  rentowności  oraz  dokonywane z uwzględnieniem zmian w otoczeniu oraz wewnętrznych potrzeb danego gospodarstwa. Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową.

Restrukturyzacja  musi  doprowadzić  do  wzrostu  wartości  dodanej  brutto  w  gospodarstwie  (GVA),  w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
Poprawa ogólnych wyników gospodarstwa rolnego fakultatywnie może dotyczyć:
- poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,
- poprawy efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie,
- zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,
- redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie,
Operacje  mogą  dotyczyć  produkcji  produktów  rolnych,  żywnościowych  jak i  nieżywnościowych,  a  także  przygotowania  do  sprzedaży  produktów  rolnych  wytwarzanych  w gospodarstwie.

W ramach tego instrumentu wsparcia będą również realizowane inwestycje zbiorowe, przez które rozumie się operacje realizowane przez co najmniej dwóch rolników, dotyczące gospodarstw tych rolników, w nich realizowane i przyczyniające się do poprawy ogólnych wyników tych gospodarstw.
Uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stanowić element operacji.
Inwestycje  w  nawodnienia  będą  mogły  być  wspierane  po  zatwierdzeniu  aktualizacji  planów gospodarowania  wodami  w  dorzeczach  oraz  programu  wodno-środowiskowego  kraju  i   zgodnie  z warunkami, które zostaną określone w Programie na podstawie art. 46 rozporządzenia EFRROW.

Cele operacji
Celem  instrumentu  wsparcia  jest  zwiększenie  rentowności  i  konkurencyjności  gospodarstw w następujących obszarach:
- rozwój produkcji prosiąt,
- rozwój produkcji mleka krowiego,
- rozwój produkcji bydła mięsnego,
- operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji,  zwiększeniem  skali  produkcji,  poprawą  jakości  produkcji  lub  zwiększeniem  wartości dodanej produktu.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjenci
Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników.
W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa.
Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.

Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
- koszty  zakupu  (w  tym  również  instalacji)  lub  leasingu,  zakończonego  przeniesieniem  prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
- koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
- koszty  ogólne  związane  z  wydatkami,  o  których  mowa  w  ww.  punktach,  takie  jak  koszty przygotowania  dokumentacji  technicznej  operacji,  sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  lub autorskiego,  czy  koszty  związane  z  kierowaniem  robotami  budowlanymi,  opłaty  za  konsultacje, opłaty  za  doradztwo  na  temat  zrównoważenia  środowiskowego  i  gospodarczego,  w  tym  studia wykonalności;
- koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
- koszty  zakupu  lub  rozwoju  oprogramowania  komputerowego  i  zakupu  patentów,  licencji,  praw
autorskich, znaków towarowych.

Inwestycje, których dotyczą  ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.
Leasing  zwrotny,  dodatkowe  koszty  związane  z  umową  leasingu,  takie  jak  np.  marża  finansującego  i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.
Nie przewiduje się dofinansowania prostych inwestycji odtworzeniowych.
Koszty kwalifikowalne zostaną uszczegółowione na poziomie przepisów krajowych.
W  przypadku  beneficjentów,  którzy  w  ramach  PROW  2007-2013  zakupili:  ciągniki,  kombajny, opryskiwacze,  rozrzutniki  nawozów  mineralnych,  wozy  asenizacyjne,  ładowacze,  przyczepy,  ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny uznaje zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika).

Warunki kwalifikowalności
Pomoc  może  być  przyznana  wyłącznie  w  przypadku,  gdy  realizacja  inwestycji  jest  uzasadniona ekonomicznie,  w  tym  pod  względem  kosztów,  oraz  nie  jest  możliwa  bez  udziału  środków  publicznych (unikanie efektu deadweight).

O  pomoc  może  ubiegać  się  rolnik,  który  prowadzi  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  działalność
rolniczą. Pomoc dotyczy gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
W przypadku produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

O pomoc może ubiegać się rolnik:
- posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co  najmniej  1  ha  lub  nieruchomość  służącą  do  prowadzenia  produkcji  w  zakresie  działów specjalnych  produkcji  rolnej  w  rozumieniu  przepisów  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników,  w brzmieniu na dzień wejścia w życie Programu, zwanych dalej „gospodarstwem" i
- kierujący tym gospodarstwem.

Wielkość  ekonomiczna  gospodarstwa  uprawnionego  do  otrzymania  pomocy  stanowi  co  najmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro. Od powyższej zasady przewiduje się wyjątek dla  inwestycji  dotyczących  rozwoju  produkcji  mleka  krowiego.  W  przypadku  takich  inwestycji  pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 200 tys. euro.
Jeżeli o pomoc na inwestycję dotyczącą rozwoju produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, pomoc może być przyznana nawet  jeżeli w  gospodarstwie nie są utrzymywane krowy  albo  utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. W takim przypadku wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania
pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów.
Rolnik  posiadający  gospodarstwo  o  powierzchni  powyżej  300  ha  nie  może  ubiegać  się o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia.
W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z
rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej
wielkości ekonomicznej, jeżeli:
- w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
- suma  wielkości  ekonomicznej  gospodarstw  rolników  tworzących  grupę  wynosi  minimum  15  tys. euro.

Żadne  z  gospodarstw  rolników  tworzących  grupę  nie  może  mieć  większej,  niż  wskazane  powyżej, maksymalnej wielkości ekonomicznej lub powierzchni.
Podział  gospodarstwa  lub  produkcji,  który  będzie  miał  związek z  dążeniem  do  obejścia  ww.  warunków, zostanie potraktowany jako stworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy.
W przypadku beneficjenta, który posiada więcej niż jedno gospodarstwo, warunki kwalifikowalności takie jak:  wielkość  ekonomiczna,  liczba  krów  oraz  wymagana  maksymalna  powierzchnia  są  ustalone  przez
sumowanie wielkości ekonomicznej, krów i powierzchni gospodarstw.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.
Inwestycja,  której  dotyczy  operacja,  musi  spełniać  wymagania  określone  przepisami  prawa  mającymi zastosowanie do tej inwestycji.

Nie udziela się wsparcia na inwestycje mające na celu dostosowanie do norm lub wymogów unijnych.
W związku z realizacją operacji wartość dodana brutto w gospodarstwie ma wzrosnąć co najmniej o 10 % w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
Beneficjent  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  w  gospodarstwie  uproszczonej  rachunkowości  od  dnia przyznania pomocy.
W  przypadku  inwestycji,  której  celem  będzie  prowadzenie  działalności  w  zakresie  produkcji  prosiąt,  po zrealizowaniu operacji minimalna liczba loch ma wynosić 50.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Przewiduje się, w szczególności, preferencje w przyznawaniu pomocy dla operacji:
- dotyczących budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, lub magazynów paszowych,
- wpływających  na  zwiększenie  uczestnictwa  w  rynku  lub  zróżnicowanie  produkcji  rolnej  lub dotyczących produkcji ekologicznej,
- wpływających na cele przekrojowe, w tym: 
o  poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,
o  poprawę efektywności wykorzystania  energii w gospodarstwie,
o  zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,
o  redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie.

Przewiduje  się  możliwość  wprowadzenia  kryteriów  wyboru  preferujących  wielkość  gospodarstwa  lub wielkość produkcji w gospodarstwie.
Przewiduje się możliwość przeprowadzania naborów wojewódzkich, z kryteriami uzupełnionymi o kryteria zgodne z potrzebami zdefiniowanymi w danym województwie.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
- 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych
- albo, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji 
 
i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych. 
 
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w  tym  na  realizację  projektów  zbiorowych,  w  ramach  poddziałania,  w  okresie  realizacji  PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:
 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,
500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków  na  budynki  inwentarskie,  lub  budową  lub  modernizacją  magazynów  paszowych  w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.
Powyższe  limity  nie  łączą  się.  Pomoc  przyznaje  się  na  operację  o  planowanej  wysokości  kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł. Jeżeli beneficjent ubiega się o pomoc albo przyznano mu pomoc w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych  gospodarstw” wyżej  wymienione limity pomniejsza się o wysokość premii. Beneficjent może realizować operacje indywidualnie i zbiorowo z tym, że limit na drugą operację jest zawsze pomniejszony o kwotę pomocy udzielonej na pierwszą operację, niezależnie od tego, która operacja została zrealizowana jako pierwsza.


W przypadku zainteresowania powyższym programem prosimy o KONTAKT z naszą firmą w celu skompletowania wymaganych dokumentów, potrzebnych do opracowania wniosku o dofinansowanie.


 

Zobacz również:
Płatności dla rolników przekazujących Małe Gospodarstwa
Premia na Rozpoczęcie Działalności Pozarolniczej
Restrukturyzacja Małych Gospodarstw
Rozwój Usług Rolniczych
Inwestycje w Gospodarstwach położonych na obszarach OSN
Premia dla Młodych Rolników