Restrukturyzacja Małych GospodarstwOpis rodzaju operacji
Pomoc  jest  przyznawana  na  restrukturyzację  gospodarstwa  w  kierunku  produkcji  żywnościowych  lub nieżywnościowych  produktów  rolnych,  a  także  przygotowania  do  sprzedaży  produktów  rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które  mają  na  celu  poprawę  jego  konkurencyjności  i  zwiększenie  jego  rentowności  poprzez  wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
60 000 zł.

Pomoc  wypłacana  jest  w   dwóch  ratach:  pierwsza  rata  w  wysokości  80%  kwoty  pomocy,  druga  rata  w wysokości 20% kwoty pomocy.

Beneficjenci
Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą. Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na  grunty  rolne,  które  wchodziły  w  skład  gospodarstwa  objętego  pomocą,  chyba  że  pomoc  została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.  W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Koszty kwalifikowalne
Nie określa się.

Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:
- prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
- jest  posiadaczem  samoistnym  lub  zależnym  gospodarstwa  rolnego  w  rozumieniu  Kodeksu cywilnego,  o  powierzchni  użytków  rolnych  co  najmniej  1  ha  lub  nieruchomości  służącej  do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
- posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
- przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Biznesplan  powinien  przedstawiać  koncepcję  restrukturyzacji  gospodarstwa,  w  wyniku  której  nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Założenia  biznesplanu  mogą  dotyczyć  przede  wszystkim  rozwoju  produkcji  produktów  rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży  produktów wytworzonych w gospodarstwie.

Pomocy nie przyznaje się:
- na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych  produkcji  rolnej,  w  szczególności:  hodowli  zwierząt  laboratoryjnych,  hodowli  ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;
- osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
-  „Ułatwianie  startu  młodym  rolnikom”,  „Modernizacja  gospodarstw  rolnych”,  „Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013,
-  „Modernizacja  gospodarstw  rolnych”,  „Premie  dla  młodych  rolników”,  „Premie  na  rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu.
Beneficjent  zobowiązuje  się  do  rozpoczęcia  prowadzenia  uproszczonej  rachunkowości  w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.
W  wyniku  realizacji  biznesplanu  powinien  nastąpić  wzrost  wielkości  ekonomicznej  gospodarstwa  do poziomu  co  najmniej  10  tys.  euro,  przy  czym  wzrost  ten  musi  wynieść  co  najmniej  20%  wartości wyjściowej.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Kryteria wyboru mogą w szczególności uwzględniać:
- rodzaj planowanej produkcji (np.  produkcja ekologiczna),
- wielkość ekonomiczną gospodarstwa,
- wpływ na realizację celów przekrojowych,
- kompleksowość biznesplanu,
- przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
- udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
- kwalifikacje zawodowe rolnika.


W przypadku zainteresowania powyższym programem prosimy o KONTAKT z naszą firmą w celu skompletowania wymaganych dokumentów, potrzebnych do opracowania wniosku o dofinansowanie.


 

Zobacz również:
Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Płatności dla rolników przekazujących Małe Gospodarstwa
Premia na Rozpoczęcie Działalności Pozarolniczej
Rozwój Usług Rolniczych
Inwestycje w Gospodarstwach położonych na obszarach OSN
Premia dla Młodych Rolników
Wróć