Premia

 Premia na Rozpoczęcie Działalności Pozarolniczej


Opis rodzaju operacji
Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Do tej pomocy mają zastosowanie przepisy  rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii.
Pomoc  wypłacana  jest  w   dwóch  ratach:  pierwsza  rata  w  wysokości  80%  kwoty  pomocy,  druga  rata  w wysokości 20% kwoty pomocy.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
100 000 zł.

Beneficjenci
Osoby fizyczne

Koszty kwalifikowalne
Nie określa się.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc  może  być  przyznana,  jeżeli  wnioskodawca  jest  beneficjentem  „Płatności  dla  rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:
- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy  przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca  położone jest w miejscowości należącej do: 
o  gminy wiejskiej lub
o  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o  gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
- wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Biznesplan powinien zakładać, że:
- miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się  w miejscowości, należącej do:  o  gminy wiejskiej lub
o  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o  gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
- jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
- nastąpi  utworzenie  co  najmniej  jednego  miejsca  pracy  w  przeliczeniu  średniorocznym  (również samozatrudnienie).

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,
- „Premie  dla  młodych  rolników”,  „Restrukturyzacja  małych  gospodarstw”  objętych  PROW  2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu.
Beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie.
Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem.
Beneficjent  nie  będzie  podlegał  ubezpieczeniu  emerytalno-rentowemu  na  podstawie  przepisów  o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Kryteria wyboru mogą w szczególności preferować operacje:
- o charakterze innowacyjnym;
- realizowane  przez  osoby  będące  beneficjentami  poddziałania  „Płatności  dla  rolników przekazujących małe gospodarstwa”;
- realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;
- zakładające  utworzenie  miejsc  pracy  w  przeliczeniu  na  pełne  etaty  średnioroczne  (nie  dotyczy samozatrudnienia);
- realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.


W przypadku zainteresowania powyższym programem prosimy o KONTAKT z naszą firmą w celu skompletowania wymaganych dokumentów, potrzebnych do opracowania wniosku o dofinansowanie.


 

Zobacz również:
Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Płatności dla rolników przekazujących Małe Gospodarstwa
Restrukturyzacja Małych Gospodarstw
Rozwój Usług Rolniczych
Inwestycje w Gospodarstwach położonych na obszarach OSN
Premia dla Młodych Rolników
Wróć