OSN

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSNOpis rodzaju operacji
W Polsce  dokonano wydzielenia nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze  źródeł  rolniczych.  Gospodarstwa  rolne  położone  na  tych  obszarach  prowadzące  produkcję  zwierzęcą powinny  posiadać  urządzenia  do  gromadzenia  i  przechowywania  nawozów  naturalnych  o  wielkości pozwalającej na co najmniej 6- miesięczne przechowywanie nawozów naturalnych, dzięki czemu możliwe jest ich racjonalne wykorzystanie w sposób minimalizujący zanieczyszczenia wód gruntowych. Planowane wsparcie inwestycyjne ma na celu ułatwienie gospodarstwom dostosowania się do nowych wymogów. 

Rodzaj wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Powiązania z innymi aktami prawnymi
• Rozporządzenie horyzontalne dla WPR,
• Rozporządzenie ws. płatności bezpośrednich,
• Rozporządzenie przejściowe,
• Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

Beneficjenci
Rolnicy

Koszty kwalifikowalne
- Koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych.
- Koszty ogólne

Warunki kwalifikowalności
Pomoc  może  być  przyznana  na  inwestycje  dotyczące  gospodarstwa  położonego  na  obszarze  OSN  i prowadzącego produkcję zwierzęcą. Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których zgodnie z art.18  ustawy o nawozach i nawożeniu
wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa prowadzące chów  lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.  Zakres inwestycji musi być dostosowany do potrzeb gospodarstwa, w szczególności wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodarstwo  wyposażone było w urządzenia do składowania nawozów naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej co najmniej 6 – miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie.
Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym  może być udzielane jedynie w okresie realizacji programu  działań  dla  danego  OSN  lub  w  ciągu  12  miesięcy  od  daty,  gdy  dany  standard  stał  się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników także w okresie 24 mies. od daty przejęcia gospodarstwa.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Ze względu na cel działania, jakim jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z produkcji zwierzęcej, preferowane będą operacje w gospodarstwach utrzymujących dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP).
Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników. 

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)

- 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
- 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.


W przypadku zainteresowania powyższym programem prosimy o KONTAKT z naszą firmą w celu skompletowania wymaganych dokumentów, potrzebnych do opracowania wniosku o dofinansowanie.


 

Zobacz również:
Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Płatności dla rolników przekazujących Małe Gospodarstwa
Premia na Rozpoczęcie Działalności Pozarolniczej
Restrukturyzacja Małych Gospodarstw
Rozwój Usług Rolniczych
Premia dla Młodych Rolników