Rozwój Usług RolniczychOpis rodzaju operacji
W ramach działania wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjenci
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  prawnej,  prowadząca
działalność  gospodarczą  w  zakresie  usług  rolniczych  jako  mikro-  lub  małe  przedsiębiorstwo  przez  co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Koszty kwalifikowalne
Koszty  kwalifikowalne  obejmują  koszty  zakupu  (wraz  z  instalacją)  lub  leasingu  zakończonego przeniesieniem  prawa  własności  nowych  maszyn,  urządzeń  lub  sprzętu  komputerowego,  do  wartości rynkowej majątku.
Koszt zakupu ciągnika rolniczego  może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50%
pozostałych kosztów kwalifikowanych. Leasing  zwrotny,  dodatkowe  koszty  związane  z  umową  leasingu,  takie  jak  np.  marża  finansującego  i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki:
- wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
- wnioskodawca  przedłoży  biznesplan  dotyczący  rozwoju  działalności  gospodarczej,  zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
- wnioskodawca  deklaruje  obowiązek  dokumentowania  świadczenia  usług  rolniczych,  co  związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim  będą używane  we własnym  gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

Pomocy  nie  udziela  się  podmiotom,  które  skorzystały  z  pomocy  finansowej  w  ramach  działania
 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Kryteria oceny będą ukierunkowywać wsparcie na operacje, które w najwyższym stopniu przyczyniać się będą do poprawy dostępności oferty nowoczesnych usług rolniczych dla małych gospodarstw, przyczyniać się będą do realizacji priorytetów horyzontalnych UE. W związku z tym zastosowane zostaną preferencje dla operacji, które spełnią następujące kryteria:
1. Przyczynianie się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej:
a)  innowacyjności poprzez uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług, wykorzystaniem,  nowych  maszyn  i  urządzeń,  które  dotychczas   nie  były  stosowane  u  danego usługodawcy;
b)  przeciwdziałania  zmianom  klimatu  poprzez  wykonywanie  usług  za  pomocą  technologii,  maszyn, urządzeń i sprzętu  ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, natomiast w  organizacji wykonywania  usług  zastosowane  będą  rozwiązania  służące  oszczędności  zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny).
2.  Podmioty,  które  nie  korzystały  ze  wsparcia  w  ramach  PROW  2007-2013  w  ramach  działań: „Różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej”  lub  „Tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007-2013.
3. Realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość  pomocy  przyznana  w  okresie  realizacji  Programu  jednemu  beneficjentowi  wynosi  500  000  zł
(zgodnie z założeniami biznesplanu).


W przypadku zainteresowania powyższym programem prosimy o KONTAKT z naszą firmą w celu skompletowania wymaganych dokumentów, potrzebnych do opracowania wniosku o dofinansowanie. 

Zobacz również:
Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Płatności dla rolników przekazujących Małe Gospodarstwa
Premia na Rozpoczęcie Działalności Pozarolniczej
Restrukturyzacja Małych Gospodarstw
Inwestycje w Gospodarstwach położonych na obszarach OSN
Premia dla Młodych Rolników

Wróć