Premia dla Młodych RolnikówOpis rodzaju operacji
Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii.
Pomoc wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy , druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Pierwsza i druga rata zostaną będzie wypłacone maksymalnie w ciągu 5 lat od przyznania pomocy. Pierwsza rata zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie  9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Kwota Dofinansowania : 100 000 zł

Beneficjenci
Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe  i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem.

Jeżeli urządzanie gospodarstwa:
1)  rozpoczyna  osoba  małoletnia,  okres  12  miesięcy  liczy  się  od  dnia  uzyskania  przez  tę  osobę pełnoletniości;
2) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia, okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Kierujący  gospodarstwem  rolnym  prowadzi  gospodarstwo  osobiście  (pracuje  w  tym  gospodarstwie  i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.
Prowadzeniu gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem świadczą w szczególności:
- zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej, 
- wystąpienie o płatności bezpośrednie,
- wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
- prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc  została  przyznana,  lecz  nie  została  wypłacona  z  powodu  rezygnacji  lub  niespełnienia  warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

Premia  nie  może  być  przyznana  osobie,  której  przyznano  premię  w  ramach  działania  „Ułatwianie  startu młodym rolnikom”  PROW 2007-2013 ani na gospodarstwo, na które przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie  startu  młodym  rolnikom”  PROW  2007-2013,  chyba  że  pomoc  została  przyznana,  lecz  nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

W  przypadku  małżonków  premię  może  otrzymać  tylko  jedno  z  nich,  niezależnie  od  tego,  czy  prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, przy czym małżonek młodego rolnika spełnia warunki dotyczące w szczególności:
- nieprowadzenia gospodarstwa jako kierujący oraz
- nieotrzymania premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”  PROW 2007-2013. 

Warunki kwalifikowalności
Pomoc  może  być  przyznana,  jeżeli  wnioskodawca  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie. Warunek  dotyczący  kwalifikacji  zawodowych  jest  spełniony,  jeżeli  młody  rolnik  posiada  kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie, lub uzupełni kwalifikacje zawodowe (wykształcenie) w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o
przyznaniu pomocy. Wnioskodawca  przedkłada  biznesplan  dotyczący  rozwoju  gospodarstwa  w  zakresie  działalności  rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:
- chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
- prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
- prowadzenie  niektórych  działów  specjalnych  produkcji  rolnej,  w  szczególności:  hodowli  zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Gospodarstwo wskazane w biznesplanie:
- ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych  w  województwie  o  średniej  niższej  niż  krajowa  –  równą  co  najmniej  średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
- przynajmniej  70%  minimalnej  wielkości,  o  której  mowa  w  punkcie  powyżej  (część  podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST;
- ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

Nabycie  lub  wejście  w  posiadanie  gospodarstwa  następuje  najpóźniej  w  terminie  9  miesięcy  od  dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu.
W wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10%.
Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.
Beneficjent  ma  stać  się  rolnikiem  aktywnym  zawodowo  w  rozumieniu  przepisów  UE  o  płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu  społecznym  rolników  jako  rolnik  z  mocy  ustawy  i w pełnym  zakresie  przez  okres  co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Beneficjent  prowadzi  gospodarstwo  rolne  jako  kierujący  co  najmniej  do  dnia  upływu  okresu  związania
celem.


W przypadku zainteresowania powyższym programem prosimy o KONTAKT z naszą firmą w celu skompletowania wymaganych dokumentów, potrzebnych do opracowania wniosku o dofinansowanie.


 

Zobacz również:
Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Płatności dla rolników przekazujących Małe Gospodarstwa
Premia na Rozpoczęcie Działalności Pozarolniczej
Restrukturyzacja Małych Gospodarstw
Rozwój Usług Rolniczych
Inwestycje w Gospodarstwach położonych na obszarach OSN