Małe Gospodarstwa

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa


Opis rodzaju operacji
Pomoc  przyznawana  jest  tym  rolnikom,  którzy  kwalifikują  się  do  systemu  dla  małych  gospodarstw ustanowionego  w  rozporządzeniu  ws.  płatności  bezpośrednich  i  trwale  przekazują  swoje  gospodarstwo  rolne innemu rolnikowi.

Rodzaj wsparcia
Płatność jednorazowa.

Beneficjenci
Rolnik będący osobą fizyczną.

Warunki kwalifikowalności
Pomoc  może  być  przyznana  rolnikowi,  który  w  chwili  składania  wniosku  o  przyznanie  pomocy kwalifikował  się  od  przynajmniej  jednego  roku  do  uczestniczenia  w  systemie  dla  małych  gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Gospodarstwo  przejmujące  grunty  od  beneficjenta  musi  posiadać  lub  osiągnąć,  po  przejęciu  gruntów  od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą:
- średniej wielkości gospodarstwa w Polsce
lub
-  średniej  wielkości  gospodarstwa  w  danym  województwie,  jeśli  średnia  powierzchnia  gospodarstw  w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Kryteria wyboru uwzględniać będą: - wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych),
- wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych),
- preferencję dla przekazywania gruntów młodym rolnikom.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie.  Pomoc wypłaca się jednorazowo.


W przypadku zainteresowania powyższym programem prosimy o KONTAKT z naszą firmą w celu skompletowania wymaganych dokumentów, potrzebnych do opracowania wniosku o dofinansowanie.


 

Zobacz również:
Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Premia na Rozpoczęcie Działalności Pozarolniczej
Restrukturyzacja Małych Gospodarstw
Rozwój Usług Rolniczych
Inwestycje w Gospodarstwach położonych na obszarach OSN
Premia dla Młodych Rolników